Προκήρυξη της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την πλήρωση πέντε(5) θέσεων Νομικών Συμβούλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για την πλήρωση πέντε(5) θέσεων Νομικών Συμβούλων

 

Την πλήρωση, με επιλογή, πέντε (5) θέσεων Νομικών Συμβούλων προκήρυξε η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Στη προκήρυξη επισημαίνεται μεταξύ άλλων: "Προσκαλούμε δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των Νομικών Συμβούλων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 358 του ν. 4412/2016.

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην ως άνω συνημμένμη προκήρυξη.

Αρχεία: 
Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: