ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4519/2018 (ΦΕΚ 25Α), στο άρθρο 25 του οποίου, προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 30.6.2018 των αδειών διαμονής, που έληξαν από 18.12.2017 έως και 17.1.2018 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014, καθώς και όσων λήγουν από 18.1.2018 μέχρι και 28.2.2018. Για το χρονικό διάστημα από τη λήξη των άνω αδειών μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ανανέωση αυτών, θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθείσες. Η ισχύς των αδειών διαμονής, που θα εκδοθούν, αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης.

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: