Ανακοίνωση της Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για την δικαστική αντιμετώπιση του ασφαλιστικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας για την δικαστική αντιμετώπιση του ασφαλιστικού

 

 

Η Επιτροπή για την δικαστική αντιμετώπιση του ασφαλιστικού συνεδρίασε σήμερα 21.12.2016 στα γραφεία του ΔΣΑ.

 

Κοινή διαπίστωση των μελών της Επιτροπής ήταν ότι οι επί μέρους φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις, σωρευτικά συνεκτιμώμενες, επιφέρουν τις παρακάτω (ενδεικτικά και επιγραμματικά αναφερόμενες) καταστρεπτικές συνέπειες σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανεξάρτητα απασχολούμενων δικηγόρων και των εντολέων τους:

1.         Άγουν ουσιαστικά σε δήμευση του εισοδήματος των ανεξάρτητα απασχολούμενων δικηγόρων, τους οποίους και εξαθλιώνουν, φτωχοποιούν και πλήττουν τον πυρήνα του δικαιώματος σεβασμού της περιουσίας και του ελάχιστου ή εύλογου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβιώσεως, ανάλογα με το λειτούργημά τους.

2.         Δημιουργούν αδικαιολόγητες ανισότητες και διακρίσεις σε βάρος των ανεξάρτητα απασχολούμενων δικηγόρων σε σχέση με τους έχοντες το ίδιο ή μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα εν γένει μισθωτούς και συνταξιούχους, και προβαίνουν σε αναδιανομή του εισοδήματος από τους φτωχότερους στους πλουσιότερους.

3.         Θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος στη λήψη εύλογης, δίκαιης και αξιοπρεπούς αμοιβής, ανάλογης με τη σημασία και τη σπουδαιότητα του δικηγορικού λειτουργήματος.

4.         Θίγουν τον πυρήνα του δικαιώματος συμμετοχής στην οικονομική, κοινωνική και επιστημονική ζωή της χώρας και της αποτελεσματικής και αξιοπρεπούς άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

5.         Άγουν σε πολλαπλή, πλασματική και αναδρομική φορολόγηση και εισφοροεπιβάρυνση.

6.         Εκθέτουν τους βαρυνόμενους στον κίνδυνο πολλαπλών διώξεων και πολλαπλών καταδικών για την ίδια πράξη, (νοούμενης ως idem factum), λόγω της πολλαπλής, πλασματικής και αναδρομικής ποινικοποίησης των φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών και παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα άμυνας και υπεράσπισης, τόσο στην ποινική, όσο και στη διοικητική δίκη.

7.         Λειτουργούν απαγορευτικά ή αποτρεπτικά σε ό,τι αφορά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστήριο και σε δίκαιη δίκη των εντολέων τους.

8.         Φαλκιδεύεται ή παρεμποδίζεται το δικαίωμα άσκησης αποτελεσματικής προσφυγής, πρόσβασης σε δικαστήριο και σε δίκαιη δίκη των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων στις φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές.

9.         Παραβιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της ασφάλειας και βεβαιότητας δικαίου, της προβλεψιμότητας του χρόνου ευθύνης και της δικαιολογημένης νόμιμης εμπιστοσύνης, λόγω του απαραγράπτου των φορολογικών και ασφαλιστικών αξιώσεων του Δημοσίου και των Ο.Κ.Α. καθώς και των φορολογικών εν γένει εγκλημάτων.

10.       Παραβιάζονται οι αρχές της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, της εύλογης ανταποδοτικότητας, της αναλογικότητας και του κράτους Δικαίου.

Κατόπιν, έγινε κατανομή έργου μεταξύ των μελών της Επιτροπής, προκειμένου -αφού υπάρξει η αναγκαία περαιτέρω νομική θεμελίωση- να καταστεί δυνατή το ταχύτερο δυνατό, από την εφαρμογή του ν. 4387/2016, η προσφυγή με κάθε νόμιμο μέσο, ενώπιον των εθνικών και υπερεθνικών δικαστηρίων και οργάνων.

 

 

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: 

Σχόλια

Θα προτεινα να συνταχθεί ενας τύπος προσφυγής στα διοικ. δικαστηρια από συναδέλφους που ειδικεύονται στο αντικείμενο, την οποία να ασκήσουμε όλοι οι δικηγόροι.Αντώνης Ευστρατιάδης

Προτείνω το ΔΣ κάθε Δικηγορικού Συλλόγου να επιλέξει 1 τακτικό + 1 αναπληρωματικό με ειδίκευση στα αντικείμενα του ασφαλιστικού, φορολογικού, εργατικού και ευρωπαικού δικαίου, και να δημιουργηθεί Εθνική Επιτροπή Δικηγόρων που θα συντάξει από κοινού τα απαραίτητα ένδικα βοηθήματα.Η επιλογή νομικών παραστατών μόνον από ΔΣΑ δεν εξασφαλίζει τα απαιτούμενα εχέγγυα και δυστυχώς δεν έχει αποδείξει ιστορικά την αποτελεσματικότητά της.Επίσης προτέινω να κληθεί ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος να διαθέσει έναν partner με την ως άνω εξειδίκευση από 10 μεγάλες δικηγορικές εταιρείες - μέλη, προς ενίσχυση του έργου της Επιτροπής.Είναι καθήκον του επιστημονικού μας συλλόγου να προασπίσει τα συμφέροντα μας, εξυπηρετώντας θεωρώ και το εθνικό συμφέρον. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι χρόνια πολλά και καλή χρονιά,      Προτείνω να θεσπισθούν μέτρα ενίσχυσης των νέων σνυναδέλφων, οι οποίοι είναι βέβαιον ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες ασφαλιστικές - φορολογικές υποχρεώσεις του Ν 4387/2016, και να αναμορφωθεί το σύστημα έκδοσης γραμματίου προείσπραξης. Με τις καλύτερες ευχές μου για τη νέα χρονιά,       ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ