Υπηρεσίες για τους Δικηγόρους που αναπτύχθηκαν το 2019

Υπηρεσίες για τους Δικηγόρους που αναπτύχθηκαν το 2019

 Οι 33 νέες υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν το 2019 για την κάλυψη των αναγκών των Δικηγορικών Συλλόγων είναι στο σύνολό τους εξωστρεφείς και αξιοποιούνται άμεσα από τους Δικηγόρους. Για τον λόγο αυτό, θα σταθώ σε ορισμένα σημαντικά θέματα όπως:

Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων – Πρακτικά Δίκης

1.  Υποστήριξη Δικηγόρων πανελλαδικά κατά την Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφου στα Πολιτικά Δικαστήρια (Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 2.537 Ηλεκτρονικές καταθέσεις στο  ΟΣΔΔΥ ΠΠ).

2.  Υποστήριξη Δικηγόρων πανελλαδικά κατά την Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφου στα Διοικητικά  Δικαστήρια (Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 3.071 Ηλεκτρονικές καταθέσεις Εισαγωγικών Δικογράφων στο  ΟΣΔΔΥ ΔΔ).

3.  Υποστήριξη Δικηγόρων πανελλαδικά κατά την Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφου στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 3 Ηλεκτρονικές καταθέσεις Εισαγωγικών Δικογράφων στο  Ελεγκτικό Συνέδριο)..

4.  Πρακτικά Δίκης. (εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της μη ανάρτησής τους από τις δικαστικές υπηρεσίες)

Σημειώνω ότι τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία της κατάθεσης Δικογράφων (μόνο εισαγωγικά δικόγραφα στο ΟΣΔΔΥ ΠΠ, σε τμήμα των διαδικασιών έχει ενεργοποιηθεί η κατάθεση που καλύπτει το 27% των συνολικών καταθέσεων, μη ανάρτηση πρακτικών κ.λπ.) οφείλεται αποκλειστικά στα τρίτα πληροφοριακά συστήματα και τις εσωτερικές διαδικασίες των δικαστηρίων και όχι στο Ο.Π.Σ. Ολομέλειας.

Διαλειτουργικότητα

5.  Κτηματολόγιο

Έχει ολοκληρωθεί η πλατφόρμα διαλειτουργικότητας (στηριγμένη στα πρότυπα εξουσιοδότησης OAuth 2) μεταξύ του Ο.Π.Σ. Κτηματολογίου και του Ο.Π.Σ. Ολομέλειας, η οποία διασφαλίζει:

α) την πιστοποίηση – αναγνώριση της δικηγορικής ιδιότητας σε πραγματικό χρόνο από το Ο.Π.Σ. Ολομέλειας, σύμφωνα με τα στοιχεία μητρώου που τηρεί κάθε Σύλλογος.

β) την εξασφάλιση των ψηφιακών προνομίων των Δικηγόρων, οι οποίοι από το γραφείο τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Κτηματολόγιο , προκειμένου να καταχωρίζουν στα κτηματολογικά γραφεία τον πλήρη φάκελο με κάθε επιτρεπτό είδος εγγράφου (Απόφαση, Πράξη Προέδρου Δικαστηρίου, Δανειακή Σύμβαση, Κληρονομητήριο, Διαταγή Πληρωμής, αξιόγραφο κ.λπ., Συμβαλλόμενοι, Στοιχεία Ακινήτων, Έγγραπτέες Πράξεις, Πιστοποιητικά, Εξουσιοδοτήσεις, Συμβαλλόμενα).

Η πλατφόρμα θα τεθεί άμεσα σε παραγωγική λειτουργία με όλες τις υπηρεσίες για τα κτηματολογικά γραφεία  Βέροιας, Πολύγυρου Χαλκιδικής, Καρδίτσας, Σερβιων & Κοζάνης.

Για τα λοιπά κτηματολογικά γραφεία ο Δικηγόρος από το γραφείο του θα μπορεί να προβαίνει σε έλεγχο τίτλων και αναζήτηση φακέλων.

Υποβολή αιτημάτων και παραλαβή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών κ.λπ.

 

6.  ΤΑΧΔΙΚ

Η ενημέρωση του Ο.Π.Σ. ΤΑΧΔΙΚ από το Ο.Π.Σ. Ολομέλειας για τα γραμμάτια Νομικής Βοήθειας που έχουν εκδοθεί μετά τις 15/09/2018 και τα αντίστοιχα τιμολόγια γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Η ενημέρωση του Ο.Π.Σ. Ολομέλειας από το Ο.Π.Σ. ΤΑΧΔΙΚ για την εξόφληση των τιμολογίων και την αποστολή όλων των κρατήσεων στους Δικηγορικούς Συλλόγους γίνεται επίσης σε πραγματικό χρόνο.

Τα γραμμάτια Νομικής Βοήθειας μετατρέπονται σε κανονικά γραμμάτια με την εξόφλησή τους, διασφαλίζοντας την απόδοση των εισφορών του Δικηγόρου στους δικαιούχους (ΕΦΚΑ, ΛΕΔΕ, ΛΕΑΔ κ.λπ.).

Τα προβλήματα παραμένουν για γραμμάτια που έχουν εκδοθεί πριν τις 15/09/2018.

 

7.  Αποκεντρωμένες Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Έχει ολοκληρωθεί η πλατφόρμα διαλειτουργικότητας του Ο.Π.Σ. Ολομέλειας με το πληροφοριακό σύστημα των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Το πληροφοριακό σύστημα των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης παρουσιάζει προβλήματα που απαιτούν την υποστήριξη και την ενημέρωση των Δικηγόρων για τον ηλεκτρονικό προσδιορισμό ραντεβού κατάθεσης αιτημάτων για χορήγηση – ανανέωση αδειών πολιτών τρίτων χωρών.

 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

8.  Ο Κάθε Δικηγορικός Σύλλογος, αξιοποιώντας την πλατφόρμα εκπαίδευσης που έχει αναπτυχθεί μπορεί να οργανώσει κύκλο σεμιναρίων, στα οποία ο Δικηγόρος μπορεί να συμμετάσχει, να επιλέγει το τμήμα, τον χρόνο εκπαίδευσης, να τηρεί απουσιολόγιο, να εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης. Ενδεικτικά σεμινάρια είναι τα εξής:

•            Σεμινάρια για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (ηλεκτρονική κατάθεση, παρακολούθηση ροής υποθέσεων κ.λπ.).

•            Κτηματολόγιο – Κτηματολογικές εργασίες.

•            Σεμινάρια Νομικής Βοήθειας ή ανά κλάδο δικαίου κ.λπ.

 Υπηρεσίες On Line ενημέρωσης, επικοινωνίας και διάδρασης

9.  Ο Δικηγόρος καταχωρίζει, διορθώνει, συμπληρώνει, αναρτά έγγραφα και φωτογραφίες για την ενημέρωση του Μητρώου του. Οι διορθώσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας στον Δικηγόρο τη δυνατότητα κατάθεσης δικογράφου, την ενημέρωση τρίτων συστημάτων κ.λπ.

10. Οι Δικηγόροι, αξιοποιώντας την πλατφόρμα «Επικοινωνία», έχουν υποβάλει 10.578 αιτήματα πανελλαδικά, στα οποία έχουν λάβει άμεση απάντηση από τις υπηρεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων, ενημερώνοντάς τους με e-mail.

11. Υποστήριξη διαδραστικής επίλυσης αιτημάτων Δικηγορικών Συλλόγων και Δικηγόρων από την Ομάδα Έργου του Ο.Π.Σ. Ολομέλειας και τις υπηρεσίες των Δικηγορικών  Συλλόγων.

12. Αναβάθμιση – Προσαρμογή εφαρμογών καρτέλας Δικηγόρου η οποία συμπεριλαμβάνει τις εισφορές και τις κρατήσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας για την έκδοση γραμματίων με κρατήσεις του Οικείου Συλλόγου και όχι του Συλλόγου έκδοσης.

13. Αναβάθμιση – Προσαρμογή εφαρμογών Ασφαλιστικών – Φορολογικών Βεβαιώσεων Δικηγόρου, που συμπεριλαμβάνουν τις εισφορές και τις κρατήσεις, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ολομέλειας για την έκδοση γραμματίων με κρατήσεις του Οικείου Συλλόγου και όχι του Συλλόγου έκδοσης.

Τροποποιήσεις εφαρμογών καρτέλας Δικηγόρου, Ασφαλιστικών και φορολογικών Βεβαιώσεων.

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: