ΔΣΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής ασφαλιστικής εταιρείας για το πρόγραμμα εθελοντικής ομαδικής ασφάλισης των μελών του ΔΣΑ και των εξαρτώμενων μελών τους

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.), αφού έλαβε υπόψιν του τον Ν. 4364/2016 και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία περί ιδιωτικής ασφάλισης,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα εθελοντικής ομαδικής ασφάλισης των μελών του Δ.Σ.Α. και των εξαρτώμενων μελών τους».

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου για τις αναφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις του προγράμματος εθελοντικής ομαδικής ασφάλισης των  μελών του Δ.Σ.Α. και των εξαρτώμενων μελών τους, όπως περιγράφονται και στο παράρτημα IΙΙ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ που ακολουθεί ως αναπόσπαστο μέρος της παρούσης διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μμ

Ως ασφαλισμένοι με το παρόν πρόγραμμα θεωρούνται, τα ενεργά μέλη του Δ.Σ.Α., καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, που είναι εγγεγραμμένοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αλλά και όσοι εγγραφούν μετά την έναρξη αυτού και με όριο ηλικίας ένταξης στο πρόγραμμα το 65ο έτος, καθώς και όσοι κατά την διάρκεια ισχύος αυτού είναι ήδη εγγεγραμμένοι και συνταξιοδοτηθούν, με όριο παραμονής στο πρόγραμμα μέχρι την συμπλήρωση του 70ου έτους ηλικίας των ανωτέρω, καθώς και οι υπάλληλοι του Δ.Σ.Α.. Είναι δυνατό να προβλέπεται ανώτερο όριο ηλικίας για την παραμονή στο πρόγραμμα, που μοριοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 της διακήρυξης.

Εκτός των εν λόγω εν ενεργεία δικηγόρων, ασκουμένων και υπαλλήλων του Δ.Σ.Α., δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ασφάλισης έχουν και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών για τις παροχές Νοσοκομειακής Περίθαλψης. Ως εξαρτώμενα/προστατευόμενα μέλη θεωρούνται ο/η νόμιμος σύζυγος και τα τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των προγονών και των νομίμως υιοθετηθέντων ή αναγνωρισμένων) από τριών (3) μηνών μέχρι και 26 ετών και για όλο το χρονικό εκείνο διάστημα που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Ελληνικά
Τύπος Επικαιρότητας: