Επίκαιρη Νομοθεσία

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 32180/466/ΦΕΚ Β 3194/16.12.2013

Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 46683/ΦΕΚ Β 3186/16.12.2013

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπ' αριθμ. 34637/29.8.2013 (2183/Β') όμοιας απόφασης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ1/192329/Β3/ΦΕΚ Β 3185/16.12.2013

Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΦΚ Α 5042619 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β 3173/13.12.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/ 26-02-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 451 Β') «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/A') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία»

 

ΝΟΜΟΣ 4218/ΦΕΚ Α 268/10.12.2013

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α' 176) και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4216/ΦΕΚ Α 266/10.12.2013

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων.

 

ΝΟΜΟΣ 4213 ΦΕΚ Α 261/09.12.2013

Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ.1259/ΦΕΚ Β 3119/09.12.2013

Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης -Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/ΦΕΚ Β 3106/09.12.2013

Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 182167/ΙΑ/ΦΕΚ Β 3087/04.12.2013

Υπαγωγή των διαδικασιών αδειοδότησης ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ενα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, αναγγελίας διδασκαλίας σε φροντιστήρια/Κέντρα Ξένων Γλωσσών και αναγγελίας κατ' οίκον διδασκαλίας, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 97994 ΦΕΚ Β 3088/04.12.2013

Aσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27217 ΦΕΚ Β 3077/03.12.2013

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας του Ιατρικού Τουρισμού.

 

ΝΟΜΟΣ 4212/ΦΕΚ Α 257/03.12.2013

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (Α'25).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α3/ οικ.50984/7947/ΦΕΚ Β 3056/02.12.2013

Aδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ1/182016/Β3 ΦΕΚ Β 3030/28.11.2013

Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων των σχολικών ετών 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

ΝΟΜΟΣ 4211 ΦΕΚ Α 256/28.11.2013

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της "Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε."».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 10870/ΦΕΚ Β 3002/26.11.2013

Αεροπορικές μετακινήσεις Βουλευτών και υπαλλήλων της Βουλής στην αλλοδαπή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ6Α 1181084ΕΞ2013/ΦΕΚ Β 3000/26.11.2013

Διευκρινίσεις σχετικά με την αρμοδιότητα για την υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και την αποδοχή των γνωμοδοτήσεων αυτού και από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 31890/ΦΕΚ Β 2999/26.11.2013

Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΑ/Φ.20/31331/ΦΕΚ Β 2998/26.11.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΟΑ/Φ.20/931/11-1-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 55) «Προσδιορισμός των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό θα αξιολογηθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΑ/Φ.20/31331/ΦΕΚ Β 2998/26.11.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΟΑ/Φ.20/931/11-1-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 55) «Προσδιορισμός των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων οι οργανικές μονάδες και το προσωπικό θα αξιολογηθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 παρ. 4 του Ν. 4024/2011.

 

ΝΟΜΟΣ 4210 ΦΕΚ Α 254/21.11.2013

Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4209 ΦΕΚ Α 253/21.11.2013

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ1/Β/21196/ΦΕΚ Β 2956/21.11.2013

Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 87801 οικ. ΦΕΚ Β 2938/20.11.2013

Καθιέρωση εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου για υπαλλήλους (μονίμους και ιδιωτικού δικαίου) των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας και των Εισαγγελιών αυτών, των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας έως την 31 Δεκεμβρίου 2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1247/ΦΕΚ Β 2922/19.11.2013

Διαδικασίες λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης της εκκαθάρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων έτους 2011, εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων - δηλώσεων και ημερομηνία ανάρτησης των σημειωμάτων αυτών.

 

ΝΟΜΟΣ 4208/ΦΕΚ Α 252/18.11.2013

Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 11321/οικ. 31102/1870/ΦΕΚ Β 2906/18.11.2013

Επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2798/ΦΕΚ Β 2902/18.11.2013

Καθορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων της μοριοδότησης των γενικών κριτηρίων της υπ' αριθμ. ΔΙ-ΠΙΔΔ/Β.2/21οικ.21634/2.8.2013 (ΦΕΚ Β' 1914) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 94/19/15.11.2013/ΦΕΚ Β 2901/18.11.2013

Τροποποίηση της απόφασης ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8002/32/204-μβ/ΦΕΚ Β 2894/15.11.2013

Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1245/ΦΕΚ Β 2876/14.11.2013

Καθορισμός λεπτομερειών και θεμάτων της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α'), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α').

 

ΝΟΜΟΣ 4205/ΦΕΚ Α 242/6.11.2013

Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 152/ΦΕΚ 240/Α/5.11.2013

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/ΦΕΚ2800/Β/4.11.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/2013 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 2135/τ.Β'/29-08-2013) «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 

ΝΟΜΟΣ 4203 ΦΕΚ Α 235/01.11.2013

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 150/ΦΕΚ Α 234/01.11.2013

Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων και σχετικών εγγράφων (αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ18Α 5038645 ΕΞ2013/ΦΕΚ Β 2774/31.10.2013

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/48Α/58/οικ.29040/ΦΕΚ Β 2757/29.10.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/ 9.8.2013 (ΦΕΚ 1992/Β/14.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12081/ΦΕΚ Β 2708/24.10.2013

Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 142/ΦΕΚ Α 227/22.10.2013

Εφαρμογή της τηλεοπτικής συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠολΔ.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 4212/B11/ΦΕΚ Β 2661/18.10.2013

Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ33 5037619 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β 2656/18.10.2013

Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 6000/2/234-γ/ΦΕΚ Β 2631/17.10.2013

Προσόντα, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης δημοτικών αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ 43628/5328/ΦΕΚ Β 2630/17.10.2013

Τροποποίηση της υπ' αρ. 25665/1831/12 (ΦΕΚ Β' 1174/ 15.05.2013) ΚΥΑ, «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 55174/ΦΕΚ Β 2605/15.10.2013

Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

 

ΝΟΜΟΣ 4199/ΦΕΚ Α 216/11.10.2013

Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4198/ΦΕΚ Α 215/11.10.2013

Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ αποφ. 6β/ΦΕΚ Β 2566/11.10.2013

Δικαιολογητικά για επιστροφή εισφορών για εξαγωγές φαρμάκων από φαρμακαποθήκες.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 32205/Δ10.96/ΦΕΚ Β 2562/11.10.2013

Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/33/οικ.27653/ΦΕΚ Β 2560/11.10.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ. 21634/ 2.8.2013 (ΦΕΚ 1914/Β/7.8.2013) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ5Α 1154817 ΕΞ2013/ΦΕΚ Β 2559/11.10.2013

Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ9/οικ. 91813/ΦΕΚ 2511/Β/7.10.2013

Καθορισμός, διαδικασία και τρόπος απόδοσης του ποσού «επιστροφής» (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του Ν. 4172/2013 (Α', 167).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 198/2013/ΦΕΚ Β 2499/4.10.2013

Καύσιμα στερεής βιομάζας για μη βιομηχανική χρήση - Απαιτήσεις και Μέθοδοι Δοκιμών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο/ΦΕΚ Β 2462/01.10.2013

Κωδικοποίηση διατάξεων Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ' αριθμ. 9/2008 και 17/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 129818/Γ2 ΦΕΚ Β 2451/01.10.2013

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 135/ΦΕΚ Α 209/30.09.2013

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 386/29.12.2006, σ. 89)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΦΚ Α 5034466 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β 2439/30.09.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ2013/ 26-02-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 451/ Β') «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (Φ.Ε.Κ. 265/A') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».

 

ΝΟΜΟΣ 4194/ΦΕΚ Α 208/27.09.2013

Κώδικας Δικηγόρων

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133/ΦΕΚ Α 198/25.09.2013

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις" (Α' 7) και τουπ.δ. 104/2012 « Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη" (Α' 104)».

 

ΠΥΣ 27/ 19.9.2013/ΦΕΚ Α196/20.09.2013

Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1212/ΦΕΚ Β/2334/17.09.2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013.

 

ΝΟΜΟΣ 4186/ΦΕΚ Α 193/17.09.2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4182/ΦΕΚ Α/185/10.09.2013

Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 125/ΦΕΚ Α/184/10.09.2013

Κατάργηση μεταβατικών Εδρών: α) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και β) του Πταισματοδικείου Αθηνών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 191002/ΦΕΚ Β/2220/09.09.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β' 354) και συναφείς διατάξεις».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/οικ. 24199/ΦΕΚ Β/2208/06.09.2013

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων σχετικών με τα κριτήρια και τη διαδικασία για την κατά προτεραιότητα μετάταξη ή μεταφορά των τρίτεκνων υπαλλήλων (άρθρο 91 του Ν. 4172/2013, ΦΕΚ 167/A').

 

ΝΟΜΟΣ 4180/ΦΕΚ Α/182/05.09.2013

Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/79353/ΔΥΕΠ/ΦΕΚ Β/2197/05.09.2013

Έγκριση Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων και Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4./ΦΕΚ Β/2190/05.09.2013

Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ17α/239/1/ΦΝ 429.1/ΦΕΚ Β/2187/05.09.2013

Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (1η Αναθεώρηση)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2254/ΦΕΚ Β/2184/05.09.2013

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/A').

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ2-1871/ΦΕΚ Β/2173/02.09.2013

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Υ1γ/Γ.Π/οικ 81025/ΦΕΚ Β 2135/29.8.2013

Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 73839/ΦΕΚ Β 2133/28.8.2013

Τόπος συνεδριάσεως του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 75185/ΦΕΚ Β 2133/28.8.2013

Αναπροσαρμογή του ποσού του παραβόλου που απαιτείται για την ενώπιον του Συμβουλίου Χαρίτων συζήτηση της υποβαλλομένης αιτήσεως χάριτος.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α2-861/ΦΕΚ Β 2044/22.8.2013

Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3253/στ/0718/Φ.911 /ΦΕΚ Β 2048 / 22.8.2013

Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων στο Κέντρο της Αθήνας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΟΙΚ. Β-37843/3546/13 / ΦΕΚ Β 2008 / 14.8.2013

Έκδοση επικαιροποιημένου χάρτη υποχρεώσεων προς τον καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του ν. 2963/2001.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ./ Α3/15664/2548 / ΦΕΚ Β 2008 / 14.8.2013

Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, II και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α' 101).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ./_ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 21406/ΦΕΚ Β 2003/14.8.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β' 1793/6-12-04) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του ν. 2725/99 (ΦΕΚ 12/Α') «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ./76788 /Φ550/οικ. 21406/ΦΕΚ Β 2003/14.8.2013

Καθορισμός πρόσθετων - ειδικών κριτηρίων επιλογής προσωπικού για την στελέχωση νοσοκομειακών δομών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανασυγκρότησης Φορέων και Δομών εποπτείας του Υπουργείου Υγείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ./ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/ΦΕΚ Β 1992/14.8.2013

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησής τους.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ 122/ΦΕΚ Α 177/12.8.2013

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/02.08.2011).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33971/ΕΥΣ4335/ΦΕΚ Β 1958/12.8.2013

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. πρωτ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 (ΦΕΚ: 1750/Β'/24.08.2009), «Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 όπως ισχύει».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/69482/0025/ΦΕΚ Β 1958/12.8.2013

Παράταση της προθεσμίας για την έκδοση και καταχώριση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», των δικαιωμάτων επί ακινήτων που περιήλθαν σε αυτή με την υπ' αριθμ. 225/2013 (ΦΕΚ 15/ Β') απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/73377/0022/ΦΕΚ Β 1958/12.8.2013

Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 2/13917/0022/17-2-2012 (ΦΕΚ 414/Β') κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 04/2013/ΦΕΚ Β 1949/12.8.2013  

Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων.

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 9.8.2013/ΦΕΚ Α 176/9.8.2013

Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Υ4α/Γ.Π. οικ /ΦΕΚ Β 1944/9.8.2013

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Υ4α/οικ. 37804/2013 (ΦΕΚ 1023 Β'/25-4-2013 ) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους».

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4179/ΦΕΚ Α 175/8.8.2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4178/ΦΕΚ Α 174/8.8.2013

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4177/ΦΕΚ Α 173/8.8.2013

Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634/ΦΕΚ Β/1914/07.08.2013

Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιμότητα, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξής τους, τον τρόπο μοριοδότησής τους και ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 5 παρ. 3 του ν.4024/2011 και των Τριμελών Ειδικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/40/οικ.20849/ΦΕΚ Β/1891/01.08.2013

Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εγγραφής των δικαιούχων στο Πρόγραμμα Ισότητα στην Πρόσβαση Υπηρεσιών Υγείας - Παροχή Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για την πρόληψη της υγείας πολιτών χωρίς ασφαλιστική ικανότητα, η οποία δύναται να διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 8197/90920/ΦΕΚ Β/1883/01.08.2013

Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/ΦΕΚ Β/1881/01.08.2013

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής ’μυνας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 24233/1264/ΦΕΚ Β/1880/01.08.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 6619/381/2010 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός κριτηρίων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 696/Β/2010).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 424/90996/ΦΕΚ Β/1880/01.08.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 234240/5-2-2001 (ΦΕΚ Β' 133/9-2-2001) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 1 α του Ν. 3614/2007, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας», όπως ισχύει.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 687/327/ΦΕΚ Β/1874/31.07.2013

Κανονισμός περί διαδικασιών επίλυσης διαφορών που αναφύονται μεταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και των χρηστών, καθώς και περί διαδικασιών εξέτασης παραπόνων των χρηστών.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 687/328/ΦΕΚ Β/1874/31.07.2013

Κώδικας Δεοντολογίας Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ18Α 5027038 ΕΞ2013/ΦΕΚ Β/1869/31.07.2013

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από ανάπηρους Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013/ΦΕΚ Β/1867/30.07.2013

Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο.

 

ΝΟΜΟΣ 4174/ΦΕΚ Α/170/26.07.2013

Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4173/ΦΕΚ Α/169/26.07.2013

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1173/ΦΕΚ Β/1793/25.07.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων και καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αυτής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 25192/229/ΦΕΚ Β/1820/25.07.2013

Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1182/ΦΕΚ Β/1816/25.07.2013

Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαμβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α/29.02.2012) και του άρθρου πρώτου της από 30.4.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 103 Α/30.04.2012), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012 (ΦΕΚ 180 Α/20.09.2012).

 

Πράξη 15 της 24.7.2013/ΦΕΚ Α/168/24.07.2013

Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε (Δ.Ε.Η. Α.Ε).

 

ΝΟΜΟΣ 4172/ΦΕΚ Α/167/23.07.2013

Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1174 ΦΕΚ Β/1770/22.07.2013

Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1179 ΦΕΚ Β/1762/19.07.2013

Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, των μεθόδων, τρόπων και διαδικασιών προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, της επικαιροποίησης του φακέλου τεκμηρίωσης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 205/2013 ΦΕΚ Β/1742/15.07.2013

Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

 

ΝΟΜΟΣ 4170/ΦΕΚ Α/163/12.07.2013

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις.

 

ΝΟΜΟΣ 4164 ΦΕΚ Α/156/09.07.2013

Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1162 ΦΕΚ Β/1669/05.07.2013

Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/65795/ΔΠΓΚ ΦΕΚ Β/1669/05.07.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 (ΦΕΚ 3396/Β/20.12.2012) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4.ΦΕΚ Β/1644/03.07.2013

Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1146 ΦΕΚ Β/1629/01.07.2013

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΠΟΛ. 1176/10.8.2012 (ΦΕΚ 2462/Β/10.09.2012) Συμπλήρωση - Τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1155 ΦΕΚ Β/1618/27.06.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1154 ΦΕΚ Β/1620/27.06.2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1152 ΦΕΚ Β/1617/26.06.2013

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1145 ΦΕΚ Β/1578/21.06.2013

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ ΠΕΙΣ Α 1096276 ΕΞ2013 ΦΕΚ Β/1535/21.06.2013

Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) προ του 1993 και μικρότερων των 200 ευρώ ανά φορολογούμενο.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 115/ΦΕΚ Α/149/21.06.2013

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την κατάταξη μονίμων Αξιωματικών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 77/1/30.5.2013/ΦΕΚ Β/1492/19.06.2013

Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 36060/1155/Ε.103/ΦΕΚ Β/1450/14.06.2013

Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Οικ. 7667/520/Φ.Γ.9.6.4.(Γ) ΦΕΚ Β/1447/14.06.2013

Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων.

 

ΝΟΜΟΣ 4161/ΦΕΚ Α/143/14.06.2013

Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 27217/505/ΦΕΚ Β/1442/14.06.2013

Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από τηναδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/ΦΕΚ Α/141/12.06.2013

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1126/ΦΕΚ Β/1420/12.06.2013

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 107 ΦΕΚ Α/140/11.06.2013

Κατανομή νέων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1136/ΦΕΚ Β/1417/11.06.2013

Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ OIK.02/11.6.2013 ΦΕΚ Β 1414/11.06.2013

Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ -Α.Ε.)».

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ/ΦΕΚ Α 139/11.06.2013

Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/6425/0026/ΦΕΚ Β/1403/10.06.2013

Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή επιδοτήσεων σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 03/2013/ΦΕΚ Β/1399/07.06.2013

Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ταξιμέτρων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 47999/ΦΕΚ Β/1399/07.06.2013

Επιβολή δικαστικών εξόδων και ενιαίου παγίου τέλους σε αιτήματα που αφορούν στην εφαρμογή κανονισμών και διεθνών συμβάσεων αστικού και εμπορικού περιεχομένου.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο/ΦΕΚ Β 1395/06.06.2013

Τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 33263/ΦΕΚ Β/1344/03.06.2013

Ωράριο τροφοδοσίας Καταστημάτων (SUPER MARKETS) και των Υπεραγορών Λιανικού Εμπορίου (πολυκαταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων).

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 75302/0092/ΦΕΚ Β/1344/03.06.2013

Προκαταβολή σύνταξης στους αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλους - λειτουργούς του Δημοσίου.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 22576/ΦΕΚ Β/1340/03.06.2013

Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις των νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998, όπως ισχύουν σήμερα.

 

ΝΟΜΟΣ 4156/ΦΕΚ Α 122/31.05.2013

Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1123 ΦΕΚ Β/1311/30.05.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1121 ΦΕΚ Β/1312/30.05.2013

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοση του οφειλόμενου ποσού.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ. 10060/13503/569 ΦΕΚ Β/1306/30.05.2013

Καθορισμός εισφορών Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα του Ενιαίου Ταμείου Αυτοτελώς Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)

 

ΝΟΜΟΣ 4155/ΦΕΚ Α/120/29.05.2013

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ. 1119/ΦΕΚ Β/1298/29.05.2013

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30360 ΦΕΚ Β/1271/28.05.2013

Συγκρότηση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης(άρθρο 54 παρ. 4 του ν. 1943/1991) στα Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1114 ΦΕΚ Β/1266/24.05.2013

Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.